Miljöpolicy

Parkservice Stockholm AB anlägger och vårdar stadens gröna miljö. Därför är det en självklar uppgift för oss att sträva efter en god tätortsmiljö. Vi vill att vår verksamhet ska bidra med frisk luft, rent vatten och bördig mark. Om vi uppnår detta, i samarbete med andra, vinner vi också en god livsmiljö för de som vistas där Parkservice arbetar. Det ger oss också en god arbetsmiljö. Allt sammantaget är en förutsättning för skapande av en grönare stad.
  • Vi hushåller medvetet med resurser, både energi och råvara.
  • Vi strävar efter att återanvända avfall och restprodukter.
  • Vi följer och uppdaterar oss om aktuell lagstiftning på miljöområdet.
  • Vi utnyttjar den bästa teknik som finns att tillgå för att på så sätt minska negativa miljöeffekter.
  • De entreprenörer som vi anlitar ställs inför samma hårda krav som vi har på oss själva.
  • Vi utvärderar regelbundet miljökonsekvenser vid införandet av ny verksamhet.
  • Vi anstränger oss att i förväg ta reda på negativa miljökonsekvenser vid införande av ny teknik.
  • Vi strävar efter att efterfråga miljövänliga råvaror för att på så sätt stimulera produktutvecklingen.
  • Vårt miljöarbete ingår som en naturlig del i vårt vardagsarbete och vi arbetar regelbundet med att förbättra kunskapen på miljöområdet hos såväl företagsledning som anställda.
  • Parkservice miljöpolicy kan inte enskilt åstadkomma en förändring, men tillsammans med våra beställare kan vi gemensamt göra en värdefull insats för miljön.